Adventsgudstjeneste i Frogner kirke 3. sønd. i advent 16.des. 2018

Adventsgudstjeneste i Frogner kirke 3. sønd. i advent 16.des. 2018 kl.1100

I år følger vi igjen opp MKF-tradisjonen med deltagelse i gudstjenesten i
Frogner kirke 3.sønd. i advent.

Fungerende feltprost oblt. Nils Terje Lunde holder dagens preken.
Liturg er sokneprest, tidligere feltprest og løytnant i Luftforsvaret, Rut Ugland.
MKF medlemmer deltar som skriftlesere og kirkeverter.

Organist er Jardar Seim. «Det Norske Selskabs Mannskor» deltar under sin
dirigent Kristin Groven Holmboe.

Dagens offer går til MKF.

Dette er en viktig, langvarig tradisjon for mange av våre medlemmer og støttemedlemmer med familie og venner. Det kjennes godt å møte gamle og nye venner denne søndagen, og ikke minst er dette årlige møtet med Frogner menighet verdifullt for oss. Som vanlig er det kirkekaffe etter gudstjenesten. Her vil MKFs styreleder Petter Nesse informere litt om MKF.

Det er fint om dere som har anledning til det stiller i uniform. Håper å se deg!

Hilsen MKF-styret

16.12.18-Invitasjon-adventsgudstjeneste-i-Frogner-kirke

GDPR

God dag kjære MKF-medlem og støttespiller,

GDPR (General Data Protection Regulation) tredde i kraft 20. juli i Norge. Sammen med kontingentkrav for 2018 benytter MKF anledningen til å oppdatere medlemslister og ønsker bekreftelse på at du fortsatt vil være medlem.

Vi vil bekrefte at de vi har registrert fortsatt vil være medlemmer, og hvem er aktiv tjenestegjørende i Forsvaret.

MKF lagrer ditt navn, grad, eventuell tjenestested, telefonnummer, fødselsdato, adresse og e-postadresse. Vi registrerer også om du ønsker å motta medlemsbladet Fokus, og i så fall om du ønsker den tilsendt i posten eller elektronisk.

Informasjonen benyttes til å informere om aktiviteter, administrasjon, samt å ta forbindelse med deg som er tjenestegjørende på et sted hvis vi vet om nye kristne skal der.

Medlemsopplysninger er fortrolig informasjon. MKF behandler personopplysninger med forsiktighet og disse gis ikke til tredjepart uten ditt samtykke. Kun styret, ansatte eller ansvarlig for medlemsregister har innsyn i disse.

MKF setter pris på din støtte og håper du vil være med videre.

 

Medlemmer og støttemedlemmer kan spørre20181109 Info Medlemsoversikt oss om:

– å vite hvilken personlig informasjon MKF har registrert om deg

– å oppdatere utdatert eller feilaktige personlige opplysninger

– å avslutte medlemskap og at vi sletter personlige opplysninger

 

Vi forenkler samtidig medlemskategoriene:

Medlemmer i tjeneste og medlem utenfor aktiv tjeneste kombineres til medlem.

Medlemskontingenten er kr 300,- pr år.

Medlemmer som avtjener førstegangstjeneste betaler kr 0,- i medlemskontingent.

Livstidsmedlemskap vil fremover ikke lenger tilbys, men vil beholdes av de som har allerede bidratt.

 

Støttemedlem forblir uendret og er gratis.

 

Takk til alle dere som betalte kontingent for 2017 i desember.

Dere viser at dere fortsatt vil være med ved å betale kontingent for medlemskapsåret 2018-2019 til

VIPPS nr: 515736

bankkonto 2801 48 18067 i Sparebanken Sør

Merk betalingen med kontingent og ditt medlemsnummer M-xxxx.

Tro og tjeneste

Kjære venner!

MKF inviterer til Tro og Tjeneste 2018. Vi håper dette blir en mulighet for flere til å bli bedre kjent med vårt fellesskap!
Hvorfor delta på Tro og Tjeneste? Som kristen soldat eller befal trenger du å bli kjent med andre som deler troen – slik kan vi bygge hverandre opp. Dette er en av de beste mulighetene gjennom året!

Programmet vil være en blanding av bibeltime, praktisk undervisning og mye tid til samlinger og sosialt fellesskap.
Alle medlemmer og interesserte, både i og utenfor daglig tjeneste inviteres. Åpent for vernepliktige mannskaper, matroser/grenaderer, befal, offiserer, sivilt ansatte og andre.

Vi ønsker deg vel møtt!

 

Program:

Lørdag 10. november

1100 Åpning
Velkommen, presentasjon, lovsang

1145 Bibeltime
1230 Lunsj
1330 Undervisning/gruppeoppgaver 1530 Fritid
1800 Middag
1900 Kveldsmøte

Lovsang, andakt, sosialt samvær

Sted: Schwensens gate 15, 0170 Oslo

Innkalling til Tro og tjeneste 2018

Dato for arrangementer 2018/2019

Da har vi oppdatert siden vår med datoer for kommende arrangementer. Følg med her og på vår Facebook side for detaljer og påmelding.

2018:
Tro og tjeneste – 10. November.

Adventsgudstjeneste 16. Desember
I Frogner Kirke.

Årsplan 2019:
Årsmøte 2019 – Planlagt 26-28.april på Krigsskolen.
Camp Hoseid – planlagt 4-7.juli.
Tro og tjeneste 19.oktober 2019
Adventsgudstjeneste 15.desember.

Du kan trykke her.

Blir feltprestkorpset erstattet av et livssynsnøytralt tros- og livssynskorps?

En arbeidsgruppe hos feltprosten anbefaler å omgjøre Feltprestkorpset til en livssynsnøytral tjeneste. MKF støtter ikke dette synet, og har tidligere meddelt dette – blant annet i høringsuttalelsen til Stålsett-utvalget (se lengre nede på siden). Her er anbefalingen fra Feltprostens arbeidsgruppe:

Delinnstilling med anbefalinger

Forsvarets verdigrunnlag 2015

Forsvarets verdigrunnlag ble oppdatert i 2015 – i oppdateringen falt den tidligere henvisningen til at «Forsvarets verdier har sitt utspring i Norges historiske og kulturelle grunnverdier, slik de kommer til uttrykk i samfunnets kristne og humanistiske tradisjon» ut.

MKF sendte et brev til Forsvarssjefen i februar 2016, der vi påpeker at dette er uheldig. Forsvarssjefen fremhever i sitt svar til MKF at det ikke har vært meningen å svekke verdigrunnlaget, og lover å påse at innspillet fra MKF vektlegges ved neste revisjon av verdigrunnlaget. Et meget positivt svar fra Forsvarssjefen!

Se brevet fra MKF her 2016-02-12 Forsvarets verdigrunnlag

Her er svaret Svar fra Forsvarssjefen

MKFs høringsuttalelse til NOU 2013:1 «Det livssynsåpne samfunn»

Det såkalte Stålsett-utvalget leverte en utredning om statens tros- og livssynspolitikk. Utredningen omfatter også Forsvaret. Utvalget foreslår flere vidtrekkende endringer i den religiøse betjeningen av Forsvaret og Forsvarets personell. MKF har fremmet sitt syn i en høringsuttalelse. Her kan du også lese høringsuttalelsen til Feltprestkorpset og til Forsvarsdepartementet.

Velkommen

Velkommen til vår nye side

Top